PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS THANH MIỆN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai16:56:52 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai16:54:39 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai16:41:16 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai16:23:17 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai16:21:46 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai16:20:18 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai16:14:54 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai16:11:07 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/default.aspx
9Khách vãng lai16:10:12 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai15:50:33 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
11Khách vãng lai15:35:56 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai14:48:52 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40279
13Khách vãng lai14:40:23 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
14Khách vãng lai14:39:01 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai13:58:25 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6523
16Khách vãng lai13:38:08 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_truong.aspx
17Khách vãng lai13:37:46 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6457
18Khách vãng lai12:57:18 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
19Khách vãng lai12:37:46 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
20Khách vãng lai12:33:51 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
21Khách vãng lai12:23:06 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
22Khách vãng lai11:57:32 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
23Khách vãng lai11:57:04 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
24Khách vãng lai11:43:05 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-02576
25Khách vãng lai11:42:21 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40278
26Khách vãng lai11:36:15 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
27Khách vãng lai11:30:00 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6458
28Khách vãng lai11:23:21 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
29Khách vãng lai11:21:04 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai10:55:51 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-02579
31Khách vãng lai10:49:12 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
32Khách vãng lai10:44:48 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-02580
33Khách vãng lai10:14:55 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/default.aspx
34Khách vãng lai10:08:46 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
35Khách vãng lai09:44:18 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36Khách vãng lai09:22:11 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-02583
37Khách vãng lai09:19:29 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
38Khách vãng lai09:16:41 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40277
39Khách vãng lai08:41:35 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6523
40Khách vãng lai08:26:37 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
41Khách vãng lai07:54:39 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40273
42Khách vãng lai07:54:05 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai07:42:06 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-02343
44Khách vãng lai07:23:42 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai06:17:32 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=476
46Khách vãng lai06:03:56 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
47Khách vãng lai06:01:44 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
48Khách vãng lai05:48:00 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
49Khách vãng lai05:39:14 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40272
50Khách vãng lai05:30:42 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
51Khách vãng lai05:24:35 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
52Khách vãng lai05:17:48 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6451
53Khách vãng lai04:34:18 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai04:27:18 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
55Khách vãng lai04:25:22 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai04:19:19 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
57Khách vãng lai03:52:39 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
58Khách vãng lai03:34:11 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-02577
59Khách vãng lai03:28:30 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=509
60Khách vãng lai03:26:07 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_admin.aspx
61Khách vãng lai03:08:17 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6522
62Khách vãng lai03:07:21 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40274
63Khách vãng lai02:50:52 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
64Khách vãng lai02:49:58 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
65Khách vãng lai02:37:55 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
66Khách vãng lai02:23:07 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-02584
67Khách vãng lai02:04:27 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6458
68Khách vãng lai01:51:45 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
69Khách vãng lai01:50:31 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Khách vãng lai01:45:47 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
71Khách vãng lai01:44:50 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
72Khách vãng lai01:12:05 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Khách vãng lai01:07:17 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
74Khách vãng lai01:06:38 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
75Khách vãng lai01:05:43 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-02578
76Khách vãng lai01:04:52 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
77Khách vãng lai00:44:01 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6521
78Khách vãng lai00:43:13 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Khách vãng lai00:25:38 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
80Khách vãng lai00:03:21 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
18 1 2019