PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS THANH MIỆN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai20:48:16 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai20:46:16 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai20:33:46 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai20:17:11 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
5Khách vãng lai20:17:09 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
6Khách vãng lai20:16:46 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai20:16:05 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
8Khách vãng lai20:14:24 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai20:09:19 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
10Khách vãng lai20:05:50 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
11Khách vãng lai20:05:24 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/default.aspx
12Khách vãng lai20:04:37 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai19:40:16 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
14Khách vãng lai19:31:59 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai19:31:40 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai19:29:06 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
17Khách vãng lai19:18:40 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
18Khách vãng lai19:06:45 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai19:03:59 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6454
20Khách vãng lai18:56:48 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
21Khách vãng lai18:22:21 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai18:13:43 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
23Khách vãng lai17:58:09 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai17:56:21 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=508
25Khách vãng lai17:21:22 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai16:35:12 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai14:30:01 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
28Khách vãng lai14:18:05 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=500
29Khách vãng lai14:03:51 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai13:50:15 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6524
31Khách vãng lai13:48:30 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6517
32Khách vãng lai12:36:05 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/default.aspx
33Khách vãng lai11:12:10 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai10:53:29 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
35Khách vãng lai10:38:15 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai10:25:59 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
37Khách vãng lai10:22:49 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai10:02:06 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6452
39Khách vãng lai09:49:12 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
40Khách vãng lai09:01:51 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=503
41Khách vãng lai08:33:37 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
42Khách vãng lai08:32:38 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6524
43Khách vãng lai08:27:26 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
44Khách vãng lai08:19:33 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
45Khách vãng lai08:05:58 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
46Khách vãng lai08:03:50 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
47Khách vãng lai07:46:41 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6525
48Khách vãng lai07:20:22 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=506
49Khách vãng lai06:51:11 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6527
50Khách vãng lai06:50:24 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
51Khách vãng lai06:29:33 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8327
52Khách vãng lai06:09:50 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6525
53Khách vãng lai06:07:46 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
54Khách vãng lai06:03:47 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai06:01:39 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai05:43:56 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=521
57Khách vãng lai05:31:35 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai05:20:08 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
59Khách vãng lai05:00:27 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
60Khách vãng lai04:56:08 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=507
61Khách vãng lai04:38:15 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=502
62Khách vãng lai04:30:11 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
63Khách vãng lai03:56:00 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=502
64Khách vãng lai03:39:56 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
65Khách vãng lai03:25:13 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6457
66Khách vãng lai03:08:27 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai01:42:57 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai01:40:28 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6455
69Khách vãng lai01:38:51 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai01:37:53 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=509
71Khách vãng lai00:54:28 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6524
72Khách vãng lai00:37:23 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19 11 2018